Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tillgång till vaccin mot covid-19 Dir. 2020:59

Publicerad

En nationell samordnare ska förbereda Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19. Samordnaren ska skapa förutsättningar och utarbeta en handlingsplan för att Sverige får tillgång till sådant vaccin. Samordnaren ska ta hänsyn till internationella behov, solidarisk tillgång och rättvis global fördelning.

Ladda ner:

Samordnaren ska bland annat:

  • identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande,
  • identifiera strategiska vägval för att skapa förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19,
  • utarbeta en handlingsplan för Sveriges agerande för tillgång till vaccin mot covid-19 så snabbt och effektivt som möjligt,
  • verka för att Sveriges agerande vad gäller tillgång till vaccin mot covid-19 sker på ett sätt som bidrar till och är samordnat med internationella behov och processer.

Löpande information till regeringen

Samordnaren ska löpande informera Socialdepartementet om hur arbetet går. Senast den 31 augusti 2020 ska samordnaren lämna en delrapport med en plan för fortsatt arbete.

Samordnaren ska i en andra delrapport, senast den 1 juni 2021, redovisa arbetet, dess resultat och hur fortsatt arbete planeras.

Senast den 28 januari 2022 slutredovisas uppdraget. Detta om inte vaccintillgång eller kunskapsläge tillåter att slutrapport lämnas tidigare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Genvägar