Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer Dir. 2019:104

Publicerad

En särskild utredare ska se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet är att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • ta ställning till i vilken utsträckning nivåerna på kränkningsersättning bör höjas,
 • ta ställning till i vilken utsträckning polisers och andra särskilt utsatta yrkesgruppers rätt till kränkningsersättning bör utvidgas,
 • ta ställning till hur efterlevande anhörigas rätt till ideellt skadestånd kan stärkas,
 • ta ställning till hur reglerna om förbud mot utmätning av skadestånd med anledning av ett frihetsberövande bör ändras för att i större utsträckning möjliggöra utmätning till förmån för brottsoffer, och
 • föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms
  nödvändiga eller lämpliga.

En parlamentarisk referensgrupp ska tillsättas.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

  En särskild utredare ska se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet är att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ersättning till brottsoffer

  Utredningens huvud­sakliga uppgift har varit att utreda brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det uttalade syftet med upp­­draget har varit att stärka brotts­offers ställning och att minska skade­verk­ningarna av brott.

Lagrådsremiss

Proposition