Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen (U 2011:03) Dir. 2012:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om en effektiv myndighetsstruktur i fråga om Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (dir. 2011:52).

I uppdraget ingår att lämna förslag i en analysfas och en genomförandefas till åtgärder som behövs för att genomföra en ändamålsenlig och effektiv organisering av de verksamheter som för närvarande bedrivs vid Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Utredaren har redovisat analysfasen genom delbetänkandet Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1). En slutredovisning av uppdraget ska redovisas senast den 28 december 2012.

Den 31 maj 2012 gav regeringen två andra särskilda utredare i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Universitetskanslersämbetet (dir. 2012:55) och Universitets- och högskolerådet (dir. 2012:56).

Därför ska utredaren inte längre vidta några åtgärder i den del som avser genomförandefasen. Uppdraget ska i stället slutligt redovisas redan den 1 juli 2012.