Förordningsmotiv från Utbildningsdepartementet

Förordningsmotiv för Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta Fm 2020:1

Publicerad

Ladda ner:

Bestämmelserna i denna förordning får tillämpas om det behövs för att
elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya coronaviruset,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda.

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2020 och ska gälla till den 30 juni 2021.