Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk Fi2022/00535

Publicerad

I syfte att kompensera jord- och skogsbruket för ökade kostnader på olika insatsvaror och värna konkurrenskraften föreslås i denna promemoria att skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet tillfälligt höjs.

Ladda ner:

Skattenedsättningen utökas med 2 000 kronor per kubikmeter till en sammanlagd nedsättning av energi- och koldioxidskatt på 3 930 kronor per kubikmeter från 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och upphör att gälla vid utgången av juni 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

    I syfte att kompensera jord- och skogsbruket för ökade kostnader på olika insatsvaror och värna konkurrenskraften föreslås i denna promemoria att skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet tillfälligt höjs.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition