Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Återkallelse tills vidare av förarbevis för vattenskoter I2021/02696

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som behövs för att möjliggöra att förarbevis för vattenskoter ska kunna återkallas i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan

Ladda ner:

En förutsättning ska vara att det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligen. Beslut om återkallelse tills vidare ska få fattas av Transportstyrelsen. Det föreslås också att ett förarbevis för vattenskoter ska kunna omhändertas direkt på platsen för den händelse som kan motivera en återkallelse. Beslut om omhändertagande ska få fattas av Polismyndigheten, Kustbevakningen och åklagare.

I promemorian föreslås också att Polismyndigheten och Kustbevak-ningen ska kunna medges direktåtkomst till kontaktuppgifter till de registrerade i förarbevisregistret.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.