Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Sekretess hos den kommission som inrättats för att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai UD/2021/08966

Publicerad

Ladda ner:

Det finns ett behov av sekretesskydd för de uppgifter som enskilda kan komma att lämna till den kommission som granskar regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Av den anledningen föreslås i denna promemoria en ändring av 42 kap. 9 § offentlighets-och sekretesslagen (2009:400) så att uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden ska omfattas av sekretess hos kommissionen.