Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar U2020/03769/UH

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Ladda ner:

I denna promemoria, som har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), föreslås vissa ändringar i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) med anledning av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s.7 (utträdesavtalet). Det föreslås att det i förordningen införs ett undantag från bestämmelserna om anmälningsavgift och studieavgift vid statliga universitetet och högskolor för sådana brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som ingår i den personkrets som anges i artikel 10 i utträdesavtalet och därmed omfattas av diskrimineringsförbudet i artikel 12 i utträdesavtalet. Det föreslås även att de undantag från anmälningsavgift och studieavgift för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som infördes i studieavgiftsförordningen i händelse av ett utträde utan utträdesavtal upphävs.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition