Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ny lag om källskatt på utdelning Ds 2020:10

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ett effektivt och modernt regelverk avseende källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Ladda ner:

Den nuvarande benämningen på en sådan källskatt – kupongskatt – föreslås ersättas med en mer deskriptiv benämning. Den nya skatten på utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga benämns källskatt på utdelning.

Ett antal mer övergripande principer har använts som grund vid utformningen av den nya källskatten på utdelning. Skatten bör anpassas till vad som gäller avseende inkomstskatt i övrigt. Effekterna av internationaliseringen och digitaliseringen av de finansiella marknaderna bör beaktas. De administrativa kostnaderna för företag, fysiska personer och myndigheter på grund av den nya skatten bör hållas så låga som möjligt. Källskattesystemet ska utformas så att riskerna för fel och fusk minimeras.

Den nya källskatten på utdelning har utformats lagtekniskt med ledning av de befintliga källskatterna på arbetsinkomst. Lag-stiftningen delas upp så att de materiella bestämmelserna om skattskyldighet, skattepliktig utdelning, skattesats m.m. avseende källskatten på utdelning tas in i en särskild lag, lagen om källskatt på utdelning. Förfarandereglerna föreslås i huvudsak tas i in skatteförfarandelagen och anpassas till den systematik och struktur som används i den lagen.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny lag om källskatt på utdelning

    I promemorian lämnas förslag till ett effektivt och modernt regelverk avseende källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition