Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU N2019/00519/MRT

Publicerad

I promemorian föreslås ett tillfälligt undantag från den bestämmelse i körkortslagen (1998:488) som innebär att ett körkort utfärdat i en stat utanför EES inte ska gälla i Sverige om innehavaren är folkbokförd här sedan mer än ett år. Det tillfälliga undantaget ska gälla i ett år för körkort som utfärdats i Förenade kungariket.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition