Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Ds 2017:54

Publicerad

I promemorian lämnas förslag som anpassar författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till dataskyddsförordningen.

Ladda ner:

Dataskyddsförordningen förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter och kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade. Dataskyddsutredningen har i sitt betänkande, Ny dataskyddslag, Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39), bl.a. föreslagit att personuppgiftslagen (1998:2004) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) ska upphävas och att kompletterande bestämmelser av generell karaktär ska samlas i en ny övergripande lag och förordning.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018,
samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. Enligt
förslaget till ny dataskyddslag med kompletterande bestämmelser
till dataskyddsförordningen ska den lagen också träda i kraft den
25 maj 2018 (SOU 2017:39).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.