Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas förslag om ändring i bestämmelserna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto. I promemorian föreslås att som utgångspunkt ska gälla att kapitalvinster och annan avkastning på finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto och som är förpliktelser för innehavaren inte ska tas upp, samt att utgifter och kapitalförluster som avser sådana förpliktelser inte får dras av. Syftet med förslaget är att förhindra möjligheten till skatteplanering genom att inom ett investeringssparkonto skapa vinster som schablonbeskattas och förluster som beskattas konventionellt. Eftersom förluster i det konventionella beskattningssystemet kan ge rätt till en skattereduktion som baseras på en nominell skattesats på trettio procent medan den effektiva skattesatsen som ligger till grund för schablonbeskattningen av tillgångar på investeringssparkonto under normala ränteförhållanden är lägre kan detta utnyttjas på ett sätt som inte är avsett.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Regeringen har den 14 juni 2012 i en skrivelse till riksdagen aviserat promemorians förslag (skr. 2011/12:165) och förklarat att det enligt regeringens mening finns särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa de föreslagna bestämmelserna från och med dagen efter överlämnandet av skrivelsen till riksdagen, dvs. från och med den 15 juni 2012.

Lagstiftningskedjan