Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Pakistan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Pakistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Pakistan är en federal, islamisk, parlamentarisk republik med politisk pluralism. Lagstiftning och institutioner till skydd för mänskliga rättigheter finns och stärks kontinuerligt, men det finns allvarliga brister i tillämpningen. Provinsernas lagstiftande kompetenser bidrar till att situationen för mänskliga rättigheter varierar mycket inom landet.

Parlamentsvalet 2018 ledde till ett regeringsskifte mellan två demokratiskt valda regeringar efter fullgjord mandatperiod, för andra gången i Pakistans historia. Sedan lång tid tillbaka är dock militärens inflytande över det politiska livet stort, och denna situation består. Offentliga institutioner är överlag svaga.

Kränkningar och övergrepp av mänskliga rättigheter begås av såväl statliga som icke-statliga aktörer och straffriheten är utbredd. Tortyr, påtvingade försvinnanden, utomrättsliga avrättningar och godtyckliga frihetsberövanden förekommer. 

Pakistan är ett av världens farligaste länder för journalister och människorättsförsvarare, som utsätts för våld, hot och påtvingade försvinnanden. Medias utrymme fortsätter att minska. Både utländska icke-statliga organisationer och nationella civilsamhällesorganisationer får allt svårare att verka i landet.

Det finns en växande religiös fundamentalism, som påverkar åtnjutandet av mänskliga rättigheter negativt. Majoriteten av de som åtalas och döms under Pakistans så kallade blasfemilag är sunni- och shiamuslimer, men ahmadiyyier, kristna och hinduer är överrepresenterade. Även journalister och människorättsförsvarare åtalas. Diskrimineringen av ahmadiyyier är institutionaliserad, med utbrett våld, som till viss del tolereras av staten.

Pakistan är ett av världens minst jämställda länder och kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter åsidosätts genomgående. Trots ny lagstiftning är våld och sexuella övergrepp mot kvinnor vanligt förekommande och präglas av straffrihet och underrapportering. Hedersrelaterat våld, handel med kvinnor samt bortgifte av minderåriga är inslag i den patriarkala struktur som genomsyrar stora delar av samhället, särskilt på landsbygden. En rad lagar och sedvänjor diskriminerar mot kvinnor och flickor, bland annat i arvs- och familjerättsliga frågor.

Pakistan tillämpar dödsstraff. Sedan slutet av 2019 föreligger dock ett inofficiellt moratorium och ingen person har avrättats sedan dess.

Rättsväsendet präglas av korruption, ineffektivitet och kapacitetsbrist. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet är lågt och informell rättsskipning är vanligt. Högsta domstolen har dock stärkt sin makt och roll, också i försvaret av mänskliga rättigheter och ibland i strid med militärens intressen. Personer som lever i fattigdom, särskilt kvinnor, barn och personer som tillhör minoriteter, har genomgående små möjligheter att hävda sina rättigheter.

Fattigdomen är utbredd, framförallt på landsbygden. En stor del av befolkningen har bristande tillgång till sjukvård, utbildning och rent vatten. Kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Nära hälften av barnen hämmas i växten på grund av näringsbrist och andelen barn som inte går i skolan är näst högst i världen. Läskunnigheten är särskilt låg för kvinnor på landsbygden.

Det finns allvarliga brister i respekten för arbetstagares rättigheter. Tvångsarbete och barnarbete är vanligt förekommande.

Samkönade sexuella handlingar är olagliga och straffbara med fängelse, även om relativt få åtalas. Hbtqi-personer utsätts för regelmässig och omfattande diskriminering.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.