Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Moldavien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Det juridiska ramverket i Moldavien för att tillgodose de mänskliga rättigheterna är till stor del tillfredsställande. Trots det sker övergrepp och kränkningar på grund av bristande efterlevnad av lagar, utbredd och systematisk korruption, informella maktstrukturer samt icke-transparenta beslutsförfaranden i demokratiskt valda och statliga institutioner. Särskilt allvarliga övergrepp och kränkningar följer av statens otillräcklighet att tillhandahålla adekvata tjänster, okunskap om mänskliga rättigheter i rättsstatens institutioner samt ovilja att vidta tillräckliga åtgärder vad gälller hantering av brottsoffer av alla kategorier.

Främst är det ekonomiska och sociala rättigheter som kränks, men det förekommer också allvarliga kränkningar i form av övergrepp och tortyr i statliga institutioner. Civilsamhällets roll i samhället är begränsad. Vad gäller diskriminering är kvinnor, minoriteter, äldre, hbtq-personer, personer med funktionsnedsättning och intagna på institutioner de grupper som är mest utsatta.

Regeringen följer en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter som löper under 2018-2022. För närvarande är det primärt justitieministeriet, domstolssystemet, de två ombudsmännen och Jämlikhetsrådet som bevakar respekten för mänskliga rättigheter. Ett nationellt råd för mänskliga rättigheter upprättades 2019. Samtliga har begränsade befogenheter och resurser.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.