Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkmenistan

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Turkmenistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Turkmenistan är en starkt auktoritär och sluten stat som politiskt domineras av president Gurbanguli Berdimuhamedov och hans inre cirkel som utövar obegränsad makt och kontrollerar alla aspekter av det offentliga livet i Turkmenistan.

I september 2016 ratificerades en ny konstitution som förlänger presidentens mandatperiod från fem till sju år och som annullerar den tidigare maximiåldern för presidenten (70 år). Den nya konstitutionen möjliggör för presidenten att inneha ämbetet på livstid och konsoliderar i lag den personkult presidenten byggt upp över åren. Konstitutionen möjliggör dessutom etableringen av en ombudsmannainstitution.

Sedan många år tillbaka är respekten för mänskliga rättigheter på ett antal områden starkt bristfällig. Det är inte möjligt för civilsamhället att självständigt verka i Turkmenistan. De få som är engagerade i civilsamhällets organisationer inom eller utom landet rapporterar om allt starkare kontroll under 2015 och 2016.

De största problemen inkluderar godtyckliga gripanden, tortyr, kränkningar av medborgerliga friheter inklusive begränsningar av religionsfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och rörelsefrihet, samt medborgarnas bristande möjligheter att delta i fria och rättvisa val. Andra problem är godtyckliga ingripanden i privatlivet och restriktioner av tillgången till internet. Straffriheten är utbredd.

En nationell aktionsplan för mänskliga rättigheter för åren 2016-20 antogs 2016. En nationell aktionsplan för jämställdhet för åren 2015-20 antogs 2015, likaså en lag som stipulerar statliga garantier för lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. En nationell aktionsplan för att bekämpa människohandel för åren 2016-18 antogs 2016.

Freedom House’s Nations in Transit Index som mäter demokrati, rättsstatens utveckling och mänskliga rättigheter i Eurasien rankar Turkmenistan som ett av världens tio mest förtryckande länder, på plats 29 av 29 (2015).

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.