Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Storbritannien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Storbritannien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Storbritannien är en parlamentarisk demokrati där respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens institutioner är väl etablerad. Storbritannien rankas generellt högt i internationella undersökningar om rättsstatens principer, uppfattad korruption samt medborgerliga och politiska rättigheter. Ett oberoende och professionellt rättssystem, lättillgänglig offentlig information och ett omfattande ombudsmannaväsende innebär att befolkningen har stora möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Mötes- och föreningsfrihet råder.

Landet uppnår i huvudsak god genomsnittlig levnadsstandard och arbetslösheten är låg. Det offentliga hälsovårdssystemet erbjuder fri sjukvård till alla legalt bosatta i Storbritannien. Mödra- och barnadödligheten är låg. Utbildning är obligatorisk och kostnadsfri för barn mellan 5–16 år.

Det finns lagar som förbjuder diskriminering på grund av etnicitet, kön, funktionsnedsättning samt sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap är lagliga även om religiösa organisationer fortfarande har rätt att neka att viga samkönade par.

Andelen kvinnor i politiken ökar stadigt och når sedan valet 2017 den högsta nivån någonsin. Kvotering är lagligt för att öka den kvinnliga representationen i politiken. Det finns lagstiftning mot våldtäkt och sexuella trakasserier samt mot fysisk och psykisk misshandel i hemmet.

Det förekommer tidvis rapporter om brister inom vissa områden. Storbritannien har exempelvis kritiserats för att antiterrorismlagstiftningen är för strikt och leder till begränsningar i mötes-, förenings- samt pressfriheten. Kritik har även riktats mot effekterna av de senaste årens åtstramningspolitik som bland annat inneburit begränsad fri rättslig hjälp för låginkomsttagare, minskade socialbidrag och ökad barnfattigdom. Storbritannien har även kritiserats för att situationen för personer med funktionsnedsättning försämrats samt för att det inte finns en minimigräns för hur länge myndigheterna får kvarhålla migranter utan ett asylbeslut.

Människorättsorganisationer har vidare uttryckt oro över att Storbritanniens utträde ur EU kan komma att försvaga skyddet för de mänskliga rättigheterna i landet då EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna inte längre kommer vara del av brittisk lagstiftning. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.