En väg till högskolan för kiropraktorer och naprapater Diarienummer: U09.017

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kiropraktor- och naprapatutbildningarna utgör grund för legitimation som kiropraktor respektive naprapat, men de bedrivs vid sidan av det allmänna utbildningsväsendet. Dessa utbildningar måste så långt möjligt jämställas med utbildningarna för andra legitimationsyrken inom vårdområdet.

Femåriga högskoleutbildningar för kiropraktor- respektive naprapatexamen bör inrättas. Utbildningsdepartementet bör låta utarbeta bestämmelser om dessa examina. I avvaktan på att kiropraktor- och naprapatutbildning etableras som högskoleutbildningar bör rätten att tillgodoräkna de befintliga utbildningarna för studier inom högskolan stärkas genom en ändring i högskoleförordningen.

De bästa förutsättningarna för kiropraktor- och naprapatutbildning finns vid universitet med medicinsk fakultet (motsvarande). Inget av dessa universitet har dock förklarat sig berett att ta sig an utbildningarna. Universitetens bedömningar visar behovet av en djupare diskussion om värdemönster och vetenskapssyn inom vårdutbildningsområdet, där impulser hämtas också från andra länder. En sådan diskussion bör komma till stånd, lämpligen genom Högskoleverkets försorg

Södertörns högskola har uttryckt intresse för att etablera kiropraktor och naprapatutbildning. En förutsättning är att högskolan anvisas medel inte bara för utbildningen utan också för forskning inom de berörda områdena. Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan är beredd att låta sin verksamhet överföras till Södertörns högskola. Naprapathögskolan AB ser gärna att naprapatutbildning etableras vid en statlig högskola men vill fortsätta att bedriva sin utbildning.

I detta läge föreslås att regeringen, när beslut om de föreslagna examina fattats, ger Södertörns högskola i uppdrag

1. att i samarbete med Kiropraktorhögskolan utarbeta underlag för Högskoleverkets prövning av frågan om rätt att utfärda kiropraktorexamen,

2. att pröva förutsättningarna att etablera utbildning för naprapatexamen.