Regeringen förtydligar prövningen för tillstånd till gruvor

Publicerad

Regeringen skickar tillbaka ansökan om tillstånd att bryta en mineral för Kyrkberget K nr 1 i Storumans kommun i Västerbottens län till Bergsstaten för en förnyad prövning. Regeringen anser att prövningen inte kan delas upp på det sätt som Bergsstaten gjort. Den ska i stället ske samlat för hela det sökta gruvbrytningsområdet.

- Regeringens beslut är positivt för gruvnäringen i Sverige eftersom det är vägledande för kommande prövningar av tillstånd att bryta värdefulla ämnen eller material, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Bolaget Tertiary Gold Ltd har ansökt om tillstånd att bryta mineralen flusspat, som räknas till EU:s lista av kritiska material. Bergsstaten gjorde en förnyad prövning av bolagets ansökan efter att rättsläget i fråga om vilken markanvändning som ska prövas i ett ärende om tillstånd att bryta värdefulla ämnen eller material hade förtydligats genom Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 21. Bergsstaten beslutade under 2019 att avslå bolagets ansökan och beslutet överklagades till regeringen.

Regeringen har konstaterat att det inom det sökta gruvbrytningsområdet finns riksintressen för två ändamål, dels för värdefulla ämnen och material, dels för rennäringen. För det fall de respektive riksintressena bedöms oförenliga ska en intresseavvägning göras för vilket ändamål som ska ges företräde. Regeringen bedömer att en sådan avvägning mellan riksintressena bör göras samlat för hela det sökta gruvbrytningsområdet och inte, på det sätt som Bergsstaten gjort i det överklagade beslutet, i olika delområden.

Mot denna bakgrund har regeringen nu beslutat att lämna tillbaka ärendet till Bergsstaten för ny behandling.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö