Hoppa till huvudinnehåll

Höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn

Publicerad

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

Ladda ner:

– Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge där många företag pressas hårt av inflationen. Detta drabbar inte minst byggsektorn som möter ökade priser och minskad efterfrågan. Därför går vi nu fram med ett förslag om en tillfällig höjning av taket för rotavdraget för att stötta byggsektorn genom att öka efterfrågan på ROT-arbeten, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Människors behov och efterfrågan ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. För att skapa fler bostäder på kort sikt föreslår regeringen att vi utnyttjar det befintliga fastighetsbeståndet bättre genom en stimulans till kommuner som antar detaljplaner som möjliggör omvandling av lokaler till bostäder. Regeringen föreslår också en planeringsstimulans till kommuner för att få fram mer mark till småhusbyggande. Syftet med satsningen är att på detta sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Tillfälligt höjt tak för rotavdrag

För att främja sysselsättningen i byggsektorn i ett svårt ekonomiskt läge kommer regeringen att föreslå en tillfällig höjning av taket för rotavdraget under 2024. Förslaget syftar till att öka efterfrågan på ROT-arbeten (dvs. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) under en period då efterfrågan på övriga bygg- och anläggningsarbeten bedöms minska.

Regeringen kommer att föreslå att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024 och att det tillfälligt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Det tillfälligt höjda taket föreslås gälla för hela 2024. Det kommer dock endast gå att nyttja 50 000 kronor i rotavdrag under första halvåret 2024.

Förslaget innebär att skatteintäkterna minskar med 960 miljoner kronor 2024.

Planeringsstimulans för omvandling av lokaler till bostäder

Det finns behov av att bättre utnyttja det befintliga fastighetsbeståndet för att fler bostäder ska tillkomma. En möjlighet är att omvandla utrymmen som idag används som exempelvis kontorslokaler till bostäder. Reglering i en gällande detaljplan kan dock medföra att detta inte är tillåtet. Det kan finnas planbestämmelser som hindrar en omvandling, till exempel bestämmelser om byggnaders användning eller bebyggandets omfattning. Regeringen vill därför ge kommuner ytterligare incitament att anta sådana detaljplaner som möjliggör bostadsbyggande genom omvandling från lokaler till bostäder.

Regeringen föreslår en stimulans om 20 miljoner kronor 2024 och 25 miljoner kronor per år 2025–2026 till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör omvandlingar.

Planeringsstimulans för fler bostäder i småhus 

Regeringen föreslår en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Många vill bo i villa eller radhus, men kommuner har under lång tid inte prioriterat småhusbyggande i sin planering i tillräcklig utsträckning. Detta har lett till att utbudet av planerad mark för småhus inte motsvarar hushållens preferenser. Syftet med satsningen är att öka utbudet av planerad mark för småhus, och på så sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus. Satsningen omfattar 60 miljoner kronor för 2024.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag med åtgärder för bygg- och bostadssektorn till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...