Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tydligare regler för skydd av den personliga integriteten ska öka användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Publicerad

Digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan öka tryggheten för den enskilde och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att underlätta användningen av sådan teknik har regeringen i dag beslutat en proposition med ett tydligare regelverk för detta.

Antalet personer över 80 år beräknas öka med 60 procent den kommande tioårsperioden. Det innebär att utvecklingen av verktyg inom äldreomsorgen är viktig och att efterfrågan på personal till äldreomsorgen kommer att vara fortsatt stor.  Den nya välfärdstekniken såsom exempelvis mobila trygghetslarm, trygghetskameror och läkemedelsautomater, kan innebära fördelar både för de äldre och äldreomsorgspersonalen. 

De äldre kan med hjälp av de tekniska lösningarna leva mer självständigt och planera sin egen tid i större utsträckning. Välfärdstekniken finns ofta tillgänglig dygnet runt så att man exempelvis kan larma när som helst, och därigenom känna sig trygg med att få snabb hjälp dygnet runt. 

– Nio av tio äldre tror att tekniken kan göra att man känner sig trygg och säker i sitt hem, enligt en rapport från Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys. Med den digitala välfärdsteknikens hjälp kan vi också öka flexibiliteten när det gäller insatserna för de äldre. Ett exempel är läkemedelsrobotar som möjliggör för äldre att själva hantera sina mediciner på ett säkert sätt, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

Satsningar på arbetsmiljön i äldreomsorgen är också viktiga då behoven ökar, och den nya tekniken kommer att underlätta för personalen. Tre av fyra av de äldre tror att tekniken kan frigöra tid för personalen. 

Även personal i äldreomsorgen ser positivt på välfärdsteknik, men de ser också att den kan medföra en ökad stress och arbetsbelastning. 

– Min förhoppning är att tekniken kan frigöra tid som personalen kan använda till mer fysisk kontakt med de äldre, och i den fortsatta utvecklingen behöver vi förstås ta tillvara personalens erfarenheter och synpunkter, och ge personalen tid till utbildning, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Ett hinder mot en ökad användning av välfärdsteknik har hittills varit osäkerhet när det gäller de rättsliga förutsättningarna för användning av denna typ av teknik. I propositionen föreslås därför flera tydliggörande bestämmelser, såsom:

– Att digital teknik, såsom trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden, får användas av socialtjänsten när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. 

– Hur personuppgifter ska behandlas inom socialtjänsten genom att vissa krav ställs på dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik som har funktioner som kan medföra särskilt stort integritetsintrång, dvs. monitorering, sensorering eller positionering.  

– Bestämmelser om villkor för behörighetstilldelning för personal när det gäller uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat och bestämmelser om åtkomstkontroll av personalen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024. 

Fakta om välfärdsteknik

Välfärdsteknik används ofta som begrepp för digital teknik som används i syfte att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. I lagtexten används det bredare begreppet digital teknik.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Genvägar

Siffrorna är hämtade från rapporten ”Digital potential. Utvärdering av satsningen på digital teknik inom äldreomsorgen” samt från rapporten ”SCB – Trender och Prognoser 2020, Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035”.