Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att genomföra särskilda utbildningsinsatser om diskriminering

Publicerad

Att människor inte känner till sina rättigheter innebär en utmaning både för individen och för arbetet mot diskriminering. Regeringen ger därför Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda utbildningsinsatser för personer som riskerar att utsättas för rasism och diskriminering. Insatserna ska bidra till att öka kunskapen om vad som kan utgöra diskriminering och om individens skydd och rättigheter.

Rapporter från exempelvis DO visar att människor som upplever diskriminering på grund av till exempel etnisk tillhörighet eller religion ofta inte fullt ut känner till sina rättigheter och möjligheten att anmäla diskriminering. Det innebär en utmaning både för individen och för arbetet mot diskriminering. Det finns därför behov av kunskapshöjande insatser riktade till människor som riskerar att utsättas för rasism och diskriminering i samhället. 

DO får nu i uppdrag av regeringen att genomföra riktad dialog och särskilda utbildningsinsatser för rättighetsbärare om diskriminering, skyddet mot diskriminering samt om arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter.

- Det är viktigt att människor känner till sina rättigheter och får upprättelse när de utsätts för diskriminering. Därför måste kunskapen öka om hur diskriminering kan yttra sig och om det skydd och rättigheter som finns för personer som drabbas, säger Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Syftet med utbildningsinsatserna är att öka kunskapen om vad som är diskriminering och om individens skydd och rättigheter. Insatserna riktas till personer och grupper som drabbas av rasism och riskerar att utsättas för diskriminering kopplat till etnisk tillhörighet, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning.

DO ska genomföra uppdraget i samverkan med organisationer inom det civila samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson