Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsbidrag till regioner för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter

Publicerad

Regeringen beslutar idag om en förordning om statsbidrag för åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter. Syftet med bidraget är ge regionerna förutsättningar för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter där det bedrivs sluten vård så att hälso- och sjukvårdsverksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap och ytterst krig.

Beslutet om statsbidrag är ytterligare en åtgärd för att stärka beredskapen och motståndskraften inom hälso- och sjukvården. Bidraget finansierar de åtgärder som regionerna får vidta inom ramen för investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Bidrag lämnas för kostnader för analys och kartläggning av den befintliga nivån av driftsäkerhet på hälso- och sjukvårdens fastigheter där det bedrivs sluten vård. Bidrag lämnas även för kostnader för genomförda åtgärder för att höja driftsäkerheten. Sådana åtgärder kan avse lokaler, el-, värme- och vattenförsörjning, tele- och datakommunikation, eller andra funktioner som är viktiga för hälso- och sjukvården. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2023. Regeringen avser att avsätta 54 miljoner kronor för ändamålet för 2023.

Regeringen gav den 10 november 2022 uppdrag till Socialstyrelsen att förbereda för förvaltning av investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (S2022/04258). Socialstyrelsen ska i enlighet med uppdraget och förordningen hantera administrationen av bidraget. Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för bidrag och ge företräde till de som bedöms ha de största behoven.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter