Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen och SKR överens om förutsättningarna för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023. Överenskommelsen innehåller fortsatta satsningar på arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt skapa förutsättningar för en vård och omsorg av god kvalitet. Överenskommelsen omfattar totalt drygt 1,6 miljarder kronor varav merparten fördelas till kommuner och regioner.

Psykisk ohälsa är en stor folkhälsoutmaning som ger stora konsekvenser för både individ, anhöriga och samhälle. För att stärka och utveckla arbetet inom området krävs samordnade insatser från både staten och kommuner och regioner. Mot denna bakgrund har regeringen och SKR slutit en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023.

– Nu stärker vi arbetet mot den psykiska ohälsan och för att minska antalet suicid. Med den här överenskommelsen har vi ett gemensamt mål och den ger regioner och kommuner stabila ekonomiska förutsättningar att intensifiera arbetet. Det är ett viktigt första steg mot att verkställa regeringens prioriteringar inom området, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Vården för personer med allvarliga psykiatriska tillstånd behöver bli mer kunskapsbaserad, jämlik och personcentrerad. De ska ha samma tillgång till vård och omsorg som personer med kroppsliga sjukdomar. För att vända utvecklingen krävs ett fortsatt, strategiskt och effektivt utvecklingsarbete i samverkan mellan aktörer på olika nivåer, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Överenskommelsen omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner. Målet är att stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt skapa än bättre förutsättningar för en säker vård och omsorg med god kvalitet.

Överenskommelsen omfattar ett flertal prioriterade områden som ska vara i fokus under 2023. Det handlar bland annat om insatser för barn och ungas psykiska hälsa, medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, satsningar på patient- och brukarmedverkan och riktade medel till det suicidpreventiva arbetet.

Överenskommelsen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Tidöavtalet om psykisk hälsa och suicidprevention

I Tidöavtalet framgår att arbetet med att stärka den psykiska hälsan och suicidprevention måste prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga. Efter redovisning av myndighetsuppdrag den 1 september 2023 ska en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tas fram. Ett nationellt forskningsprogram på området ska inrättas. En nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska tillsättas. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende bör vara en självklar del av vårdprocessen. En ”haverikommission” ska tillsättas när en person har begått självmord, för att bl.a. socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska göra en utredning om vad som hänt och vad som kan ha brustit.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff