Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att granska Trafikverkets kostnadskontroll

Publicerad

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att samverka med Ekonomistyrningsverket för att granska och följa upp Trafikverkets arbete med kostnadskontroll, i syfte att utveckla Trafikverkets rutiner och arbetssätt.

– Vi satsar närmare 900 miljarder kronor på infrastruktur i hela landet och då ska varje krona användas effektivt. Därför måste Trafikverket vidta kraftfulla åtgärder och arbeta på ett systematiskt sätt för att minska kostnaderna. Jag vill säkerställa att kostnadsutvecklingen inte ökar mer än i övriga sektorer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Till exempel har Riksrevisionen konstaterat att kostnaderna för vissa delar av vägunderhållet ökat med cirka 60 procent.

I beslutet om nationell plan för 2022–2033 aviserade regeringen därför att en myndighet skulle få i uppdrag att granska och följa Trafikverkets arbete med kostnadskontroll.

Trafikanalys ska redovisa:

  • en övergripande beskrivning av problembilden med kostnadsökningar för verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen,
  • en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling av verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen som innefattar så väl större namngivna investeringar, som reinvesteringar och underhåll m.m.,
  • en redogörelse för vilka förbättringsområden som Trafikanalys föreslår för vidare uppföljning och analys i syfte att öka produktivitet, effektivitet, framdrift och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.

Trafikanalys ska vid uppdragets genomförande samverka med Ekonomistyrningsverket.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast i april varje år från 2024 till 2028, samt med en avslutande rapport senast den 30 april 2028.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström