Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kriminellas tillgång till vapen ska strypas

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten att stärka arbetet för att minska tillgången till illegala vapen och motverka vapensmugglingen till Sverige.

Trots åtgärder på såväl nationell som internationell nivå pågår fortsatt vapensmugglingen till Sverige, inte minst från länderna på västra Balkan och från EU. Det kan också förväntas att illegala vapen som smugglas från Ukraina kommer att öka framöver.

Uppdrag att stärka arbetet för att minska tillgången till illegala vapen och motverka vapensmugglingen till Sverige

– En av regeringens prioriteringar är att motverka och bekämpa den grova kriminaliteten och skjutvapenvåldet i Sverige. För att strypa de kriminellas tillgång till vapen krävs ett ännu starkare samarbete mellan myndigheterna och fler gemensamma, proaktiva åtgärder inom EU så att vi motverkar smugglingen och införseln av illegala vapen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen har därför gett Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att stärka arbetet för att minska tillgången till illegala vapen i Sverige och motverka vapensmugglingen till Sverige.

Myndigheterna ska bland annat kartlägga förekomsten av den illegala vapenhandeln och hur vapensmugglingen sker till Sverige. Hur det gemensamma arbetet kan utvecklas för att minska tillgången till illegala skjutvapen ska också redovisas.

Vidare ska myndigheterna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras framöver för att hindra en ökad vapensmuggling till följd av kriget i Ukraina och hur det EU-gemensamma arbetet på myndighetsnivå kan utvecklas.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 16 december 2022 och slutredovisas senast den 21 juni 2023.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren