Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Uppdrag till särskild utredare att inrätta Myndigheten för totalförsvarsanalys

Publicerad

Regeringen har i dag, den 14 juli, beslutat att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret, Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Enligt utredningen om totalförsvarsanalys (SOU 2021:103) ska myndigheten ha ett systemperspektiv och huvuduppgiften att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Den nya myndigheten ska vara oberoende i relation till den verksamhet den ska följa upp och utvärdera.

– Med en ökad ambitionsnivå och betydande tillskott till totalförsvaret är det viktigt att säkerställa att inriktningen ger avsedd effekt och att offentliga medel används effektivt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet med ett vetenskapligt råd knutet till sig. Den ska vara lokaliserad i Stockholmsregionen och inleda sin verksamhet den 1 januari 2023.

Regeringen aviserade i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) att en anslagsfinansierad myndighet för uppföljning och utvärdering skulle inrättas. Utredaren som ska inrätta myndigheten har ännu inte utsetts.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson

Det här är totalförsvaret

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar, och ska ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.