Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skyddet för utsatta kvinnor ska stärkas ytterligare

Publicerad

Regeringen har gett en särskild utredare i upp­drag att göra en översyn av kontakt­förbuds­lagstift­ningen. Syftet är att säker­ställa att den lagstift­ningen ger kvinnor som är utsatta för våld och andra kränk­ningar i nära relationer det avsedda skyddet.

Ett led i att upp­fylla målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är att kontinu­erligt utveckla lag­stift­ningen så att den är hel­täckande och ger ett ända­måls­enligt skydd. Lagen om kontakt­förbud har ändrats flera gånger i syfte att stärka skyddet för framför allt utsatta kvinnor. Det är ange­läget för regeringen att lag­stift­ningen ska ha den avsedda effekten.

Dir. 2022:114 En översyn av kontakt­förbuds­lagstift­ningen

– Kontakt­förbuds­lag­stift­ningen behöver ses över för att säker­ställa att den i så hög grad som möjligt till­godo­ser intresset av att före­bygga och ge skydd till kvinnor som är utsatta för våld och andra kränk­ningar i nära relationer, säger justitie- och inrikes­ministern Morgan Johansson.

En utredare ges därför i uppdrag att bland annat utvärdera tillämp­ningen av lagen om kontakt­förbud och ta ställning till om lagen är modernt och ända­måls­enligt utformad samt om möjlig­heterna till att meddela kontakt­förbud bör utvidgas.

I uppdraget ingår också att bland annat ta ställning till om straff­skalorna för barn­frids­brott, grov frids­kränk­ning och grov kvinno­frids­kränk­ning bör skärpas.

Till utredare utses hov­rätts­rådet, tillika vice ord­föranden, Lars Wallinder.

Uppdraget ska redo­visas senast den 7 augusti 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh