Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill utreda införande av aktivitetsplikt för rätt till försörjningsstöd

Publicerad

Regeringen vill ge ytterligare stöd till individer med ekonomiskt bistånd att närma sig arbetsmarknaden och tillsätter därför en utredning som ska ta fram förslag på hur krav på deltagande i heltidsaktiviteter, en så kallad aktivitets­plikt, kan införas i socialtjänstlagen. Som utredare utses Pontus Ringborg.

Ladda ner:

- Det är dags att vidta kraftfulla åtgärder för att bryta det långvariga ekonomiska biståndet. Vi vet att långa perioder av ekonomiskt bistånd bidrar till ökade risker för bland annat ohälsa och utanförskap. Individens möjligheter att nå arbetsmarknaden påverkas negativt och barn i familjerna har en ökad risk att drabbas av ohälsa samt social utsatthet, säger socialminister Lena Hallengren.

Trots att arbetslösheten fortsätter att minska finns det vissa grupper som har svårt att nå arbetsmarknaden. Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att individer får ekonomiskt bistånd. De senare åren har biståndstiderna succesivt ökat och regeringen anser att det är angeläget att bryta denna utveckling.

Regeringen vill nu undersöka möjligheterna att ge socialtjänsten tillgång till ytterligare ett verktyg i sitt arbete med att stärka den enskildes resurser för att leva ett självständigt liv.

Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att utforma ett förslag på hur krav på deltagande i heltidsaktiviteter en så kallad aktivitets­plikt, kan införas i socialtjänstlagen.  Aktivitetskravet riktas till arbetslösa vuxna kvinnor och män som har haft försörjningsstöd under lång tid, och fungerar som ett komplement till befintliga utbildnings- och arbets­marknadsinsatser samt bidrar till att individen får en menings­full heltids­syssel­sättning. Syftet är att bryta isolering och förbättra hälsan samt främja integration för utrikes födda.

Regeringen har utsett Pontus Ringborg till utredare för uppdraget. Pontus Ringborg är idag kanslichef på Delegationen för unga och nyanlända (Dua) och han har också ett långt förflutet i Regeringskansliet i olika roller och har arbetat med bland annat arbetsmarknadspolitik, integration och migration.

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 december 2023. 

 

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz