Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen stärker arbetet mot rasism

Publicerad

Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

– Vi får aldrig acceptera någon form av rasism. Det handlar om människovärde. Rasism separerar människor och bidrar till en farlig polarisering. Därför höjer vi ambitionsnivån för allas lika värde, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

Åtgärdsprogrammen ska bidra till att synliggöra och motverka respektive form av rasism. Den kompletterar den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.  Åtgärdsprogrammen har tagits fram med utgångspunkt i dialoger med företrädare för det civila samhället, rapporter om förekomsten av rasism och hatbrott i Sverige och rekommendationer från regionala och internationella människorättsorgan.

– Rasism, diskriminering och hatbrott är skadligt både för de enskilda som utsätts och för samhället som helhet. Därför är arbetet mot rasism och diskriminering viktigt också för att bryta segregationen, säger Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering.

Inom ramen för åtgärdsprogrammen har regeringen bland annat beslutat om uppdrag för att motverka rasism inom hälso- och sjukvården, öka kunskapen om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress samt uppdrag för att fördjupa kunskapen om hatbrott mot samer. Barn och ungas utsatthet för rasism uppmärksammas särskilt bland annat genom uppdrag riktade till skolan.

Mer information

Åtgärdsprogrammen tar avstamp i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Den nationella planen beslutades 2016 och är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige. Åtgärdsprogrammen innehåller åtgärder på fyra av de fem strategiska områden som anges i den nationella planen: Mer kunskap, utbildning och forskning, Förstärkt förebyggande arbete på nätet, Ett mer aktivt rättsväsende och Civila samhället, ökat stöd och fördjupad dialog.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind
Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher