Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringen beslutar om en nationell hemlöshetsstrategi

Publicerad

Regeringen har beslutat om en nationell hemlöshetsstrategi med omfattande satsningar för att motverka hemlöshet under strategiperioden 2022 – 2026. Genom strategin vill regeringen minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet.

- Den som är hemlös står inte bara inför utmaningen att hitta tak över huvudet för natten, utan hemlösheten påverkar alla aspekter i livet: från vilket arbete man kan ta till möjligheten att studera eller känna trygghet och ro, säger socialminister Lena Hallengren.

- Hemmet är den trygga punkten i varje människas liv. Det är en förutsättning för varje nytt steg i livet som man förbereder sig inför. Den avgör vilka arbeten man kan ta, var man kan studera och möjligheten att känna ro. Sverige behöver fler bostäder där fler har råd att bo, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Syftet med en nationell hemlöshetsstrategi är att tydliggöra inriktningen för regeringens insatser för att minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet och insatser för att förebygga att människor blir hemlösa. Insatserna i strategin bör kunna genomföras oberoende av hur bostadsmarknaden utvecklas under perioden och kräver ingen ny lagreglering. Det sker också arbete parallellt på andra områden som påverkar utvecklingen till exempel tillgängligheten av missbruks- och beroendevården samt psykiatrin.

I strategin anges fyra mål för att motverka hemlöshet:

  • Mål 1. Hemlöshet ska förebyggas
  • Mål 2. Ingen ska bo eller leva på gatan
  • Mål 3. Bostad först bör införas nationellt
  • Mål 4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Regeringen avsätter 40 000 000 kronor för insatser inom ramen för en nationell hemlöshetsstrategi 2022 och beräknar 40 000 000 kronor per år under resterande strategiperiod 2023–2026.

Uppdrag till myndigheter och länsstyrelser

Regeringen har också beslutat om ett antal regeringsuppdrag som ska stödja den nationella hemlöshetsstrategins mål.

Uppdrag till länsstyrelserna att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet

Inom ramen för strategin ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att under hela strategiperioden 2022 – 2026 stödja kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet. Regeringen ser att länsstyrelserna på regional nivå kan utgöra ett stöd till kommuner i deras arbete med att motverka hemlöshet och att arbeta förebyggande mot avhysningar och på så sätt bidra till att målen i hemlöshetsstrategin uppfylls. 

Länsstyrelserna ska bland annat bistå kommunerna genom att stödja kunskaps- och metodutveckling i kommunerna samt främja erfarenhetsutbyte om effektiva metoder och goda exempel i arbetet med att motverka hemlöshet.

Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera hur kommunens akuta boendelösningar används

Regeringen bedömer att det uppsökande arbetet med fokus på vuxna hemlösa personer som saknar en fungerande kontakt med samhällets stödsystem behöver utvecklas. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att kartlägga och analysera hur kommuner använder akuta boendelösningar. Mer kunskap behövs på nationell nivå för att kunna föreslå åtgärder och stöd till kommunerna för att undvika att akuta boendelösningar blir långvariga och återkommande, i stället för tillfälliga, lösningar.

Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en nationell hemlöshetskartläggning

Socialstyrelsen ska inom ramen för strategin under 2022 planera en nationell kartläggning av hemlöshet, och under 2023 genomföra den. Med hjälp av nationella och lokala kartläggningar kan behov av insatser bli tydligt. Resultaten kan användas som utgångspunkt för socialtjänstens fortsatta arbete och kommunens planering för bostadsförsörjningen. Återkommande kartläggningar ger kommunen möjlighet att följa utvecklingen och utvärdera genomförda insatser.

Förstärkning av metoden Bostad Först

Sedan maj 2022 har Socialstyrelsen även i uppdrag att vara ett nationellt stöd vid implementering av metoden Bostad först, en beprövad och effektiv metod som tar sikte på hemlösa personer med social problematik, till exempel missbruk. Det ska ge kommunerna rätt förutsättningar att utifrån den situation som råder i olika kommuner våga prova metoden.

Regeringen har även gett Socialstyrelsens i uppdrag att utlysa medel genom ett riktat flerårigt statsbidrag till kommunerna under strategiperioden 2022–2026 för att förstärka eller implementera metoden Bostad först. 30 miljoner kronor ska fördelas till kommunerna.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.