Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Öppen förskola ska underlätta utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Publicerad

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ansökan om medel till en förstudie om öppen förskola som ett sätt att underlätta utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Att öka sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är en tydlig prioritering för regeringen.

– 200 av landets kommuner har öppna förskolor. Det är en viktig mötesplats för både barn och vuxna. Genom den här satsningen kan regeringen fortsätta ett framgångsrikt samarbete med kommunerna. Ett viktigt mål är att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Den låga sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor får bland annat konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten, kvinnors möjlighet till deltagande i såväl arbetslivet som samhällslivet och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Regeringen beviljar därför Sveriges Kommuner och Regioners ansökan om medel till en förstudie om öppen förskola som arena för utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Den öppna förskolan underlättar bland annat för utrikes födda föräldrar att utveckla sin svenska och skapar förutsättningar till ett ökat deltagande i förskolan för deras barn.

Målet med förstudien är bland annat att:

  • Stärka kapaciteten hos kommuner, att utifrån olika lokala förutsättningar utveckla öppen förskola som arena för arbetsmarknads- och samhällsetablering för utrikes födda kvinnor.
  • Skapa förutsättningar för att erfarenheter av att utveckla öppen förskola som arena för etablering kan spridas till fler aktörer under och efter projektets slut, samt
  • Öka kunskapen om utrikes födda kvinnors möjligheter och behov för att fler ska komma i sysselsättning och studier.

SKR har ansökt om medel om 400 000 kronor, och kommer själva att bidra med medel om 220 000 kronor.

Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast 16 januari 2023.

Presskontakt