Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Publicerad

Regeringen har i dag över­lämnat en proposition till riksdagen med förslag om hur EU:s nya upphovs­rätts­direktiv ska genomföras i Sverige.

Den 17 april 2019 antogs EU:s nya upphovs­rätts­direktiv som reglerar upphovs­rätten på den digitala inre marknaden. Direktivet syftar till att anpassa och kom­plettera unionens regel­verk till den tekniska utveck­lingen.

Prop. 2021/22:278 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

– Äntligen får vi de här reglerna på plats. Även om några av delarna i direktivet har varit väldigt omdisku­terade tar de här förslagen hand om de farhågor som många har haft när det gäller möjlig­heten att dela material på internet. Förhopp­ningen är också att det nya regel­verket ska inne­bära en förstärk­ning för Sveriges kultur­skapare och bidra till en mer välfunge­rande marknad för upp­hovs­rätten i den digitala miljön, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I proposi­tionen föreslås nya inskränk­ningar i upphovs­rätten för att under­lätta under­visning och forskning och för att kultur­arvet ska kunna bevaras, samt nya bestäm­melser för att för­bättra förut­sätt­ningarna för att fritt kunna återge äldre konstverk.

För att tidnings­företagen ska kunna få ersätt­ning när deras material används online föreslås även en ny ensam­rätt för fram­ställare av press­publika­tioner och en avtals­licens som möjlig­gör heltäckande avtal i situa­tioner där press­publika­tioner utnyttjas på online.

Nya regler för att reglera ansvaret för leveran­törer av tjänster på internet där användarna själva laddar upp material föreslås också. Bestäm­melserna innebär att leveran­törerna ska ingå avtal med de rätts­inne­havare som vill det, men också att de ska vara skyldiga att i flera avse­enden agera i förhål­lande till material som mot rätts­inne­havarens vilja laddas upp på tjänsterna. Särskilda regler föreslås för att skydda tjänsternas användare.

Vidare inne­håller proposi­tionen bestäm­melser som avser att stärka avtals­positionen för upphovs­män, utövande konstnärer och foto­grafer när de överlåter sina rättig­heter till förlag, produ­center, tidningar och andra aktörer på den upphovs­rättsliga marknaden.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh