Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen fortsätter sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och går nu fram med ytterligare förstärkningar. Socialstyrelsen får bland annat i uppdrag att stärka det nationella stödet till kommunerna i deras arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Regeringen har även beslutat om att inrätta ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ner:

– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och det mest extrema uttrycket för ojämställdheten mellan kvinnor och män. I dag kan vi presentera nya viktiga åtgärder i det fortsatta arbetet att bekämpa mäns våld mot kvinnor, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

– Det är hög tid för ett perspektivskifte. Vi måste lägga skulden och konsekvenserna hos förövaren, inte brottsoffren. Våldsutsatta kvinnor och barn får aldrig lämnas ensamma med våldet eller eftervåldet, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Regeringen har i dag beslutat om följande insatser kopplat till mäns våld mot kvinnor:

  • Uppdrag att stärka kommunernas arbete för våldsutsatta

Regeringen vill öka förutsättningarna för att våldsutsatta vuxna och barn ska få stöd i övergången till ett mer varaktigt boende efter vistelse i skyddat boende. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att stärka det nationella stödet till kommunerna i deras arbete med att ge stöd till våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Socialstyrelsen ska i uppdraget se över hur kommunernas arbete på detta område kan stödjas och utvecklas på bästa sätt. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla metodstöd och kunskapsstöd på området och sprida goda exempel.

  • Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om att inrätta ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Centrumet ska stödja och bidra till ett förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

Centrumet inrättas vid Länsstyrelsen i Östergötlands län och innebär en utveckling av den verksamhet som redan finns vid myndigheten. Centrumet ska bland annat stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta. De ska också regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området. En ytterligare arbetsuppgift är att samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

  • Uppdrag till Socialstyrelsen om att stödja genomförandet inom vård och omsorg

Våldsutsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver för att lämna en våldsam relation och söka hjälp. Socialstyrelsen ges nu i uppdrag att fortsatt stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förbygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram utbildningsmaterial till hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, inklusive särskilda chefsstöd och en fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för det nya uppdraget ska myndigheten arbeta med stöd till implementering, samt se över behovet av fler kunskapsstöd.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får samtdigt i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram kunskapsstöd avseende vård för personer som utsatts för sexuellt våld.

  • Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska få i uppdrag att lämna förslag på ett exitprogram för personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I uppdraget ingår även att lämna förslag på ett program för barn utsatta för sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål. Regeringen har utsett Anna Skarhed till utredare. Utredningen utgår från en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

  • Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta

Tandvården har en viktig roll att spela, både för att förebygga och upptäcka våld samt i de fall våldet lett till tandskador. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag som ska stärka stödet till tandvård för våldsutsatta. Den särskilda utredaren ska se över frågan om stärkt tillgång till tandvård för våldsutsatta ur ett brett perspektiv. Utredaren ska även lämna förslag som stärker deras rätt till ersättning vid tandskador. Regeringen har utsett Martin Färnsten till utredare. Utredningen utgår från  en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

  • Polisens kompetens att bemöta psykisk ohälsa ska stärkas

Polismyndigheten ska stärka kompetensen hos medarbetarna för att bemöta personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att förstärka myndighetens interna utbildningsinsatser på området. Insatserna ska grunda sig på en behovsanalys och genomförda utbildningsinsatser ska följas upp. Polismyndigheten ska utveckla arbetsmetoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Särskild vikt ska läggas på bemötande av de brottsutsatta. I uppdraget ska myndigheten även utveckla samverkansformer och riskbedömningar med relevanta aktörer, såsom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredningen utgår från en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

  • Utredning om en översyn av kontaktförbudslagstiftningen

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över kontaktförbudslagstiftningen. Syftet med översynen är att säkerställa att lagstiftningen i så hög grad som möjligt tillgodoser intresset av att förebygga och ge skydd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer. Avsikten med utredningen är att se till att regelverket är modernt, ändamålsenligt och enkelt att tillämpa, med inriktningen att fler kontaktförbud ska meddelas än i dag. Utredaren ska samtidigt bland annat se över om straffen för barnfridsbrott, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska skärpas.

Regeringen har utsett hovrättsrådet Lars Wallinder till utredare. 

Bakgrund

Regeringen arbetar utifrån en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin togs fram av den tidigare regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. Samma regering presenterade i juni 2021 ett åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I december 2021 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att konkretisera och vidareutveckla arbetet ytterligare. Programmet omfattar såväl insatser för att förebygga våldet som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Presskontakt