Pressmeddelande från Socialdepartementet

Införande av ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige ska utredas

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska ta fram förslag på hur en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder kan införas i Sverige. Utgångspunkt för uppdraget är de ungdomskriminalitetsnämnder som finns i Danmark och som syftar till tidigare, mer samordnade och konsekventa insatser mot ungdomskriminaliteten. Som särskild utredare utses Susanne Eberstein.

– Brottsligheten, särskilt den gängrelaterade brottsligheten, går ner i åldrarna och allt yngre barn dras in i den. Det är därför särskilt viktigt att samhället tidigt kan skydda barn och unga som riskerar att fara illa genom att involveras i brottslighet, säger socialminister Lena Hallengren.

Samtidigt som den generella ungdomskriminaliteten minskar i Sverige begår en grupp ungdomar allt grövre brott, till stor del unga män i områden som Polismyndigheten klassificerar som särskilt utsatta. Det handlar i vissa fall om grova våldsbrott kopplade till kriminella nätverk. Det finns indikationer på att kriminella nätverk medvetet utnyttjar unga som en konsekvens av de lägre straffskalor och begränsade möjligheter till tvångsmedel som gäller för minderåriga, även för att begå de allra grövsta brotten.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng, tränga tillbaka det våld och den brottslighet som hotar samhällsgemenskapen och för att bryta segregationen. Det angeläget att vidta tidigare, tydligare och mer samordnade åtgärder från samhällets sida för att skydda barn och unga som riskerar att fara illa, och att förhindra att barn och unga börjar begå brott och involveras i en livsstil som präglas av brottslighet.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska föreslå hur en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder kan införas. Den särskilda utredaren ska bland annat beskriva och analysera den ordning som finns i Danmark med ungdomskriminalitetsnämnder och redogöra för vilka lärdomar som kan dras av denna ordning. Den särskilda utredaren ska även analysera och föreslå införandet av en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige anpassad till svenska förhållanden och regelverk. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag, dock inte förslag på förändringar i det straffrättsliga påföljdssystemet eller straffprocessuella regelverket.

Principen om barnets bästa ska vara en utgångspunkt för utredningens arbete.

Susanne Eberstein utses som särskild utredare. Susanne Eberstein är före detta riksdagsledamot (1994–2018) och har en bakgrund som kammarrättsråd. Hon är i dag ordförande i Riksbanksfullmäktige samt bland annat ledamot i Domarnämnden och Domstolsverkets insynsråd. Susanne Eberstein har tidigare haft uppdrag som särskild utredare i flera utredningar bland annat Utredningen om översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2024.

Faktaruta: Ungdomskriminalitetsnämnder i Danmark

I Danmark infördes den 1 januari 2019 en ny ordning med ansvar att besluta om riktade insatser för barn och unga som begår brott – ungdomskriminalitetsnämnder (ungdomskriminalitetsnævn). En ungdomskriminalitetsnämnd består av en domare samt en representant från polisen och en från kommunen. Nämnderna är inrättade i varje polisdistrikt i tingsrättens lokaler. Syftet med reformen var att vidta tidigare och mer konsekventa och kraftfulla åtgärder mot bakgrund av utvecklingen av gängmiljöerna, där kriminella inriktar sig på utsatta och lättpåverkade barn och unga. Målgruppen för ungdomskriminalitetsnämnderna är barn i åldrarna 10–14 år som misstänkts för att ha begått ett allvarligt eller grovt brott, samt unga i åldrarna 15–17 år som har dömts för ett allvarligt eller grovt brott.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz