Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En effektivare tvistlösning för kollektiva hyresförhandlingar

Publicerad

Regeringen föreslår ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för tvister inom ramen för de årliga hyres­förhand­lingarna. Syftet är att tvisterna ska kunna avgöras snabbare och att förhand­lingarna ska bli effektivare.

Parterna på hyres­mark­naden för regel­bundet kollek­tiva förhand­lingar om justering av den allmänna hyres­nivån. Förhand­lingarna brukas kallas de årliga hyres­förhand­lingarna. När förhand­lingarna inte fungerar väl kan det orsaka stora problem. Om parterna inte kommer överens riskerar det att leda till omfat­tande processer i hyres­nämn­derna. Utdragna processer innebär också en risk för att hyres­gästerna drabbas av hyres­höjningar retroaktivt.

Prop. 2021/22:277 Ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för kollektiva hyres­tvister

För parterna på den allmän­nyttiga hyres­marknaden finns sedan tidigare ett tvist­lösnings­förfarande som inne­bär att tvister inom ramen för de årliga hyres­förhand­lingarna kan lösas snabbt och effektivt. Förfarandet är inte reglerat i lag, utan har inrättats genom avtal mellan parts­organisa­tionerna på den allmän­nyttiga sidan, Hyres­gäst­föreningen och Sveriges Allmän­nytta. Regeringen föreslår nu en ny lag med ett liknande tvist­lösnings­förfarande som kan användas även av parterna på den privata hyres­marknaden.

– Det är mycket positivt att parts­organisa­tionerna på den privata sidan, Fastig­hets­ägarna och Hyres­gäst­föreningen, har kommit överens om att använda sig av det tvist­lösnings­förfarande som regeringen föreslår. Att de årliga förhand­lingarna kan bedrivas mer effektivt är viktigt inte minst för hyres­gästerna, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

För att ytter­ligare effektivi­sera hyres­förhand­lingarna föreslås också skärpta regler för hur förhand­lingarna ska bedrivas. Det införs en skade­stånds­skyldighet för en part som inte inställer sig till ett förhand­lings­samman­träde inom viss tid. Det föreslås vidare att det skade­stånd som en part ska ha rätt till om mot­parten bryter mot sin förhand­lings­skyldighet ska uppgå till minst ett halvt pris­basbelopp. Syftet är att höja nivåerna på skade­stånden jämfört med i dag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh