Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Det straffrättsliga skyddet mot s.k. omvändelseförsök ska ses över

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett tilläggs­direktiv som innebär att det straff­rättsliga skyddet mot så kallade omvän­delse­försök ska ses över.

En rapport från Myndig­heten för ungdoms- och civil­samhälles­frågor pekar på att det finns unga hbtq-personer som utsätts för påtryck­ningar och tvång som syftar till att få dem att förändra, perma­nent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella lägg­ning eller köns­identitet, eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill, i rapporten benämnt omvändelse­försök.

– Alla människor ska ha rätten att forma sitt eget liv på det sätt som passar en själv. Det gäller alla, oavsett om man är kille eller tjej och oavsett vilken sexuell lägg­ning eller köns­identitet man har, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Någon särskild straff­bestäm­melse som avser så kallade omvän­delse­försök finns inte i dag och det är oklart om alla former av omvän­delse­försök träffas av den gällande straff­rättsliga regleringen. Regeringen har därför gett Utred­ningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet ett tilläggs­uppdrag att se över det nuvarande straff­ansvaret för omvän­delse­försök och ta ställning till om det straff­rättsliga skyddet bör förstärkas.

Dir. 2022:113 Tilläggs­direktiv till Utred­ningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

Uppdraget enligt tilläggs­direktiven ska redo­visas senast den 1 juni 2023. Uppdraget enligt de ursprung­liga direktiven ligger fast och ska alltså redo­visas senast den 1 december 2022, men i ett del­betänkande.

Utredare är råd­mannen Maria Hölcke.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh