Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Våldsförebyggande program med fokus på att förebygga utövandet av våld

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Genom det våldsförebyggande programmet, som utgår från en överenskommelse med Miljöpartiet de gröna, förstärker regeringen det tidiga våldsförebyggande arbetet, insatserna mot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar våldsutsattas grundläggande fri- och rättigheter. Tusentals flickor och kvinnor utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. Våldet är utbrett och allvarligt och orsakar stort lidande och får livslånga konsekvenser.

– Regeringen förstärker nu arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, både genom ett brett våldsförebyggande arbete med fokus på unga och riktade insatser mot våldsutövare. Det är de som utsätter närstående för våld som måste ändra sitt beteende, inte de som drabbas, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Under förra mandatperioden tog den dåvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I juni 2021 presenterade samma regering ett åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det senare följdes upp av att regeringen i december 2021 presenterade ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det nationella våldsförebyggande programmet utgör en av dessa åtgärder.

– För att få ett stopp på våldet måste vi rikta in oss mot våldets orsaker, inte bara dess konsekvenser, säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.

I programmet beskriver regeringen kunskapsläget, vilka utmaningar som har identifierats samt de åtgärder som vidtas för att komma framåt. Även nyckelmyndigheter och samverkan mellan dessa pekas ut i programmet. En röd tråd i programmet är fokus på uppföljning och utvärdering i syfte att långsiktigt kunna få fram evidensbaserade insatser.

Det våldsförebyggande programmet är underbyggt av flera uppdrag som regeringen parallellt fattat beslut om:

Förordning om statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Regeringen inrättar ett nytt statsbidrag för förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt en ny förordning efter ansökan till Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med bidraget är att stärka det våldsförebyggande arbetet och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser. Projektbidrag får lämnas till kommuner, regioner och ideella organisationer för projekt som syftar till att förstärka, utveckla eller utvärdera våldsförebyggande insatser. Verksamhetsbidrag får lämnas till ideella organisationer för våldsförebyggande verksamhet. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2023.

Uppdrag om anpassning och utvärdering av två evidensbaserade våldsförebyggande program 2022–2025

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att översätta och anpassa de två evidensbaserade våldsförebyggande programmen ’Safe Dates’ och ’Dating Matters’. De båda våldsförebyggande programmen – som utvecklats i en amerikansk kontext – riktas till skolungdomar men innehåller också moment av kommunövergripande insatser samt föräldraskapsstöd. I arbetet med översättning och anpassning av programmen som rör skolväsendet ska Jämställdhetsmyndigheten arbeta tillsammans med Skolverket. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska bistå Jämställdhetsmyndigheten med att anpassa de delar av programmen som avser information och stöd till föräldrar. När det gäller utvärdering ska Jämställdhetsmyndigheten i samråd med Skolverket och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd identifiera ett antal kommuner och enskilda huvudmän som ska erbjudas att genomföra programmen i formen av en pilotstudie.

Uppdrag till Kriminalvården att ta fram förslag på spridning av behandlingsprogram för personer som utövar våld mot närstående

Kriminalvården får i uppdrag att utreda och ta fram en plan för hur behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) kan spridas till kommuner och regioner. Predov är ett behandlingsprogram för klienter som har använt våld mot en eller flera närstående personer. Programmets främsta syfte är att få stopp på våldet, dvs. att de klienter som deltar i och fullföljer programmet inte ska återfalla i nya våldsbrott riktade mot närstående. Ett av syftena med uppdraget är att möjliggöra en effektutvärdering av programmet. I uppdraget ingår bland annat att bedöma behovet av och planera för anpassningar av programmet samt för hur programmet kan användas tillsammans med metoder för riskbedömning och kontakt med närstående till våldsutövaren inom verksamheter utanför Kriminalvården.

Kriminalvården ska även analysera möjligheterna för att personer som påbörjat Predov inom Kriminalvården vid behov ska kunna fullfölja programmet i annan verksamhet.

Presskontakt