Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning lämnar förslag som ska stärka skyddet för barns familjeliv

Publicerad

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla har i dag överlämnat betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv.

Utredningen har haft i uppdrag att se över utformningen av föräldrabalkens regler om föräldraskap och i övrigt – med utgångspunkt i barnets bästa – överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Betänkandet har i dag överlämnats till statssekreterare Catharina Espmark.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och mer inkluderande.
  • Det ska införas en tidsfrist för en förälders rätt att väcka talan om hävande av föräldraskapet för den förälder som inte har fött barnet.
  • Tidigare makar och sambor ska kunna åstadkomma ett gemensamt föräldraskap genom styvbarnsadoption. Vidare ska makar och sambor som är eller har varit familjehemsföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare för ett barn kunna adoptera barnet gemensamt även efter en separation.
  • Det ska införas en ny form av fullmakt, s.k. föräldrafullmakt, som gör det enklare för bland andra sociala föräldrar att få en mer generell behörighet att hantera frågor som gäller barnet. Uppgift om föräldrafullmakt ska registreras i folkbokföringen. En föräldrafullmakt lämnas av barnets vårdnadshavare genom en anmälan till Skatteverket.
  • Barnets rätt till sina sociala föräldrar ska stärkas. Det ska ske genom utbyggda regler om umgänge beträffande en person med vilken barnet har en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.
  • Större hänsyn ska kunna tas till barnets bästa när vårdnaden bestäms efter en förälders eller annan vårdnadshavares dödsfall.

Rådmannen Dina Gutrad har varit särskild utredare. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren