Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera kunskapslyftet för barnets rättigheter

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter i statliga myndigheter, regioner och kommuner. Myndigheten ska bland annat lämna förslag på hur strukturen för ett långsiktigt kunskapsstöd som säkerställer tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheterna kan utvecklas.

– Att kunskapen om barnets rättigheter ökar bland beslutsfattare och yrkesverksamma i myndigheter, kommuner och regioner är en förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken. Kunskapslyftet behövs och gör skillnad, och nu vill vi utveckla satsningen vidare, säger socialminister Lena Hallengren.

Kunskapslyftet för barnets rättigheter pågår sedan 2017 och syftar till att höja kunskapen och stärka kompetensen om barnkonventionen och barnets rättigheter hos offentliga aktörer. Som ett led i arbetet har regeringen gett Barnombudsmannen i uppdrag att stödja statliga myndigheter, kommuner och regioner i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheterna. År 2019 fick även Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag av regeringen att, i samverkan med Barnombudsmannen, samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner.

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att analysera de insatser som har genomförts inom kunskapslyftet. Statskontoret ska:

  • analysera hur Barnombudsmannens stöd till statliga myndigheter har fungerat för att uppnå kunskapslyftets syfte och mål,
  • analysera hur stödet från Barnombudsmannen och länsstyrelserna till kommuner och regioner har fungerat för att uppnå kunskapslyftets syfte och mål,
  • analysera hur arbetet med kunskapslyftet har genomförts inom berörda statliga myndigheter och redovisa de resultat som myndigheterna har uppnått,
  • analysera behovet av fortsatt kunskapsstöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner och hur myndigheternas erfarenheter kan spridas till fler myndigheter,
  • analysera hur lärdomar och erfarenheter från kunskapslyftet kan integreras i Barnombudsmannens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt vis,
  • analysera om regeringens styrning av kunskapslyftet har varit ändamålsenlig, och
  • mot bakgrund av resultatet, lämna förslag på hur strukturen för ett långsiktigt kunskapsstöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner i frågor som rör barnets rättigheter kan utvecklas.

Statskontoret ska senast den 15 oktober 2023 slutredovisa uppdraget till Socialdepartementet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.