Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Två nya uppdrag till Brottsförebyggande rådet för att stärka säkerheten i skolan

Publicerad

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.

För att stärka arbetet mot våldsbrott i skolan behövs uppdaterad kunskap över hur våldet i skolan ser ut och tar sig uttryck. Det första uppdraget innebär att Brå ska kartlägga omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. Kartläggningen ska även omfatta en beskrivning av våldet i skolan, exempelvis vem som begår det, hur det yttrar sig och vem det riktar sig mot. Inom ramen för uppdraget ska Brå inhämta synpunkter och erfarenheter från relevanta myndigheter, organisationer och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 27 mars 2024.

– Den svenska skolan ska vara en trygg plats både för elever, lärare och annan skolpersonal. För att kunna stärka det brottsförebyggande arbetet behövs uppdaterad kunskap, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Det andra uppdraget innebär att Brå, inom ramen för verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid myndigheten, ska ta fram ett metodstöd och ett informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikaliserings- och rekryteringsprocesser. Stödet ska vara särskilt anpassat för att kunna användas inom skolväsendet. Myndigheten ska även genomföra riktade informationsinsatser till skolpersonal och andra relevanta aktörer. Vid behov ska CVE även ge lokalt stöd för samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst och polis, i frågor kopplade till våldsbejakande extremism. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh