Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stark utveckling för den statliga bolagsportföljen

Publicerad

Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 820 miljarder kronor – en ökning med drygt 120 miljarder kronor – visar den skrivelse för 2021 som publiceras i dag. Det sammanlagda resultatet för bolagen med statligt ägande var det bästa någonsin och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder kronor. Bolagen fortsätter även att ligga i framkant vad gäller välbalanserade styrelser och ledningsgrupper.

Ladda ner:

Under året ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med drygt 120 miljarder kronor, eller drygt 17 procent. Utdelningar till staten under 2021, för verksamhetsåret 2020, uppgick till 21,5 miljarder kronor. Sammantaget genererade den statliga bolagsportföljen därmed en totalavkastning om drygt 20 procent under 2021.

– För den statliga bolagsportföljen kom 2021 att bli ett framgångsrikt år, med bland annat fortsatt värdeskapande och rekordresultat som följd. Bolagen fortsätter också att driva på den gröna omställningen och digitala utvecklingen, både inom organisationerna och i samhället, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Resultaten i korthet

  • Under 2021 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med drygt 120 miljarder kronor, eller drygt 17 procent.
  • De största värdeförändringarna i den statliga bolagsportföljen under det gångna året stod sektorerna basindustri/energi, fastighet, tjänst och finans för. Sammantaget summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till cirka 110 miljarder kronor. Liksom börsen som helhet uppvisade den statliga bolagsportföljen en stark värdeutveckling under 2021.
  • Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med 12,6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 408,6 miljarder kronor för helåret 2021.
  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till rekordhöga 101,1 miljarder kronor.
  • Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Vattenfall, LKAB, Akademiska Hus och Telia Company. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2021 uppgår till 49,7 miljarder kronor, vilket är en toppnotering. De största utdelningarna står Vattenfall och LKAB för, 23,4 respektive 12,4 miljarder kronor.
  • Efter årsstämmorna 2022 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 48 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 49 procent. Andelen kvinnor som vd var 48 procent vid årsskiftet 2021/22 och motsvarande andel för ledningsgruppen, exklusive vd, var 44 procent.

Ägarpolicy

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 beslutades i februari 2020 och är därmed oförändrade sedan 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2019/20:140).

Regeringen avser att inom ramen för denna ägarpolicy fortsätta att utveckla bolagsstyrningen samt att vid behov revidera statens ägarpolicy.

Mer information om skrivelsen: 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringen har i dag den 21 juni 2022 överlämnat skrivelsen 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Skrivelsen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord