Regeringsuppdrag för att stärka äganderätten i skogen, öka incitamenten för naturvård och främja flexibla skyddsformer

Publicerad

I november 2021 beslutade regeringen om propositionen stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Där föreslår Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet åtgärder för att stärka äganderätten, förenkla och tydliggöra för markägare och skogsnäring, och göra skyddet av värdefulla skogar mer effektivt. Nu följs propositionen upp med ett flertal uppdrag till berörda myndigheter. Uppdragen följer även av propositionen om tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

– Skogen är viktig för Sveriges landsbygders utveckling, och för jobb och tillväxt i hela landet. En tydlig skogspolitik som fullt ut bidrar till de båda jämställda målen i skogspolitiken: miljö och produktion, är att ta ansvar för landet. Skogspropositionerna bidrar med en efterfrågad tydlighet till alla som har intresse i skogen och det är positivt att vi nu följer upp skogspropositionerna med ytterligare regeringsuppdrag till berörda myndigheter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

– Skogen, vårt gröna guld, spelar en central roll i klimatomställningen genom att ersätta fossila produkter och som kolsänka. Med dessa uppdrag tar regeringen ansvar för att värdefulla statliga fjällskogar skyddas och att staten är en föregångare i hållbart skogsbruk, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Uppdragen som har beslutats är:

Uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog

Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Det finns fortfarande ett stort behov av att bevara och skydda biologiskt värdefulla skogar. Sverige har också ett ansvar för kommande generationer att bevara, restaurera och utveckla den biologiska mångfalden samt utifrån nationella och internationella åtaganden.

Frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Myndigheternas arbetsformer ska i högre grad än idag leda till att markägare ska vilja bevara och utveckla naturvärden på sina fastigheter. Det ska också bli enklare för markägare att välja mellan olika skyddsformer. Regeringen ger därför Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog och särskilt beakta hur äganderättsperspektivet ska stärkas, nya skyddsformer användas och hur frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska senast den 31 mars 2025 lämna en utvärdering av det nya arbetssättet till Regeringskansliet (Miljödepartementet) för att visa i vilken mån det bidragit till att nå de skogs- och miljöpolitiska målen samt till en stärkt äganderätt.

Uppdrag till Skatteverket att utreda vissa frågor om mer förmånlig beskattning vid bl.a. skydd av skog

Skattereglerna för ersättning för formell naturvårdsavsättning bör göras mer gynnsamma för att öka incitamenten till sådan. En grundläggande princip i skattesystemet är att alla intäkter i princip bör beskattas, men i några fall bör tidpunkten för beskattningen ses över. Regeringen ger därför Skatteverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur skattereglerna kan göras mer gynnsamma i vissa avseenden. Det handlar om att titta på hur ersättning från naturvårdsavtal ska kunna periodiseras i syfte att uppnå en mer skatterättsligt neutral beskattning, exempelvis genom insättning på skogskonto, eller hur intrångsersättning eller löseskilling som ges för naturvårdande ändamål på ett mer ändamålsenligt sätt kan beskattas inom ramen för ersättningsfond.  Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Uppdrag att utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ges i uppdrag att utveckla digitala geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog som komplement till fältinventeringar. Uppdraget handlar i grunden om att nyttja potentialen i data och fjärranalys genom att kombinera information från olika datakällor. Kunskapsunderlagen bör visa på sannolikheter för förekomst av olika värden och ska kunna användas som stöd för markägare och myndigheter inför en fördjupad bedömning av skogens natur- och kulturmiljövärden, men även för andra ändamål. Kunskapsunderlagen ska vara ett stöd till fältinventeringar och kan komplettera sådana utan att det innefattar en bedömning som kan betraktas som ett myndighetsbeslut.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska senast den 30 juni 2023 lämna en gemensam delredovisning av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas gemensamt senast den 30 juni 2027.

Uppdrag att skydda värdefulla statliga skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog

Det statliga skogsbruket bör vara en föregångare och ett föredöme för ett hållbart skogsbruk och i arbetet med formellt skydd av skog. Skogsutredningen identifierade ca 140 000 hektar värdefull produktiv skog på statlig mark ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog. Dessa skogar ska nu skyddas så snart det är möjligt.

Regeringen ger därför Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för att värdefulla skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog på fastigheter som ägs av Statens fastighetsverk och Sveaskog får ett långsiktigt formellt skydd.

Naturvårdsverket ska i sin årliga redovisning av arbetet med naturvård och biologisk mångfald enligt förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket redovisa hur arbetet med uppdraget har genomförts.

Uppdrag till Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk får i uppdrag att analysera hur myndigheten i ökad utsträckning kan verka som föregångare inom hållbart skogsbruk. Med hållbarhet avses alla tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Uppdrag om att utreda genomförandet av att tillgängliggöra vissa uppgifter om fjällnära skog

Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Naturvårdsverket ges i uppdrag att utreda hur vissa uppgifter som rör beslut om fjällnära skog ska tillgängliggöras. Detta är ett led i åtgärderna för att säkerställa att ersättning inte betalas ut mer än en gång vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, och att det blir tydligt och transparent för alla vilka marker där tillstånd har nekats vid en ansökan, vilket är viktigt inte minst för presumtiva köpare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2023.

Utöver ovan nämnda uppdrag beslutades den 2 juni 2022 en rad regleringsbrevsändringar som följer ur skogspropositionerna.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg