Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning om hur säkerheten i skolan kan förbättras

Publicerad

Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla, men under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

Det förebyggande och främjande arbetet bör alltid vara i fokus. Flera instanser har en roll och ett ansvar för att upptäcka, och förhindra att det begås brott inom skolväsendet. I arbetet med att förebygga våldssituationer ingår bland annat att göra riskbedömningar. Vid sådana bedömningar kan skola, förskola och fritidshem behöva samverka med bland andra polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Det behövs en strukturerad lokal samverkan där aktörerna regelbundet möts. Utredaren ska därför lämna förslag på operativa samverkansorgan på lokal eller regional nivå.

– Elever och lärare ska känna sig trygga i svensk skola. Nu stärker vi arbetet med säkerheten på våra skolor med en gedigen kartläggning och analys om vilka åtgärder som behöver sättas in. Skolor ska ha beredskapen att agera i pågående våldsdåd och nätverken de behöver för att kunna göra riskbedömningar, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Skolor, förskolor och fritidshem behöver också ha en beredskap för att agera om en våldssituation inträffar i eller i närområdet kring skolan, förskolan eller fritidshemmet. Utredaren ska därför också lämna förslag på hur skolans beredskap att agera i pågående våldssituationer kan stärkas. Utredaren ska även kartlägga och analysera skolväsendets förebyggande arbete mot hot och våld samt lämna förslag på hur det förebyggande arbetet mot våldsdåd kan stärkas.

För att få ett bättre kunskapsläge och lära av tidigare händelser är det viktigt att ta del av tidigare erfarenheter. Som en del i uppdraget ska utredaren därför redogöra för erfarenheter och lärdomar efter våldsdåd i skolmiljö i Sverige och andra länder.

Till särskild utredare har regeringen utsett Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 februari 2023 och slutredovisas senast den 31 augusti 2023.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren