Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen har beslutat om en ny växtskyddsförordning

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny växtskyddsförordning som ska bidra till ett stärkt växtskydd. I förordningen ges kompletterande bestämmelser till den växtskyddslag som riksdagen fattade beslut om förra veckan.

Växtskadegörare kan medföra allvarliga ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för samhället. Riksdagen antog förra veckan en ny växtskyddslag i enlighet med regeringens proposition.

– Den nya lagstiftningen är ett viktigt led i regeringens arbete med att upprätthålla ett gott växtskydd i Sverige. Tack vare den nya växtskyddslagen och växtskyddsförordningen kommer de som drabbas av allvarliga växtskadegörare kunna få bättre möjlighet till ersättning. Lagen innehåller också ett tydligare sanktionssystem för de som inte följer regelverket, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Nu fortsätter regeringen arbetet med att stärka växtskyddet genom att besluta om en ny växtskyddsförordning. Den nya förordningen innehåller bl.a. bemyndiganden till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att meddela föreskrifter om vilka åtgärder som ska vidtas vid angrepp av växtskadegörare.

– Hoten mot svenskt lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk har blivit större, bl.a. genom ett förändrat klimat. För att säkra vår livsmedelsförsörjning behöver vi ha tillgång till sunda växter. Regeringen har nu beslutat en ny växtskyddsförordning för att fortsätta det arbetet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

EU:s regler om statligt stöd innebär att den ersättning enligt växtskyddslagen som kan lämnas till skogsbruket vid angrepp av växtskadegörare är begränsad. Sverige har därför ansökt att EU-kommissionen ska godkänna ett statligt stöd till skogsbruket som är mer i linje med det som gäller för ersättning till jordbruket.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney