Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya förslag om förbättrade möjligheter att hantera likviditetsrisker i fonder

Publicerad

Finansdepartementet har i dag skickat en promemoria på remiss med förslag som ska förbättra fondbolagens möjligheter att hantera likviditetsrisker i fonder och bidra till att minska riskerna för finansiell instabilitet. Förslagen innebär att möjligheten att använda rörlig fondandelskurs (swing pricing) regleras.

I dagsläget saknas en reglering av swing pricing som tillämpas för svenska fonder. Förslagen väntas öka förutsättningarna för en enhetlig syn på och förutsebar tillämpning av swing pricing, vilket kan vara till fördel för fondandelsägarna. Förslagen innebär också förbättrade möjligheter att hantera risken för att det inte finns tillräckligt med likvida medel i fonder för att kunna lösa in fondandelar när andelsägarna begär det och kan på så sätt göra värdepappersmarknaden mindre känslig för störningar och skydda den finansiella stabiliteten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

– Det är viktigt att fondbolagen har verktyg för att hantera likviditetsrisker och bättre beredskap för att hantera krav från fondandelsägarna att få sina andelar inlösta. Det bidrar till att minska riskerna för finansiell instabilitet, som det vi såg i samband med pandemins utbrott, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Promemorian innehåller även förslag som innebär att Finansinspektionen får ta ut avgifter av börser, värdepappersbolag och värdepapperscentraler som ansöker om tillstånd att bedriva verksamhet enligt EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik. Lagändringen föreslås träda i kraft den 23 mars 2023, dvs. samma dag som EU-förordningen börjar tillämpas.

Om Swing pricing

Swing pricing används för att omfördela kostnader som uppstår till följd av in- eller utflöden ur en fond och är ett sätt att hantera likviditetsrisker i fonden. Det går ut på att låta de fondandelsägare som orsakar kostnaderna genom inlösen eller köp av fondandelar bära dessa kostnader. Detta sker genom att försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna justeras eller genom att både pris och fondandelsvärde justeras. Något etablerat svenskt uttryck för detta verktyg för likviditetshantering finns inte, utan den engelska benämningen ”swing pricing” brukar användas.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg