Pressmeddelande från Justitiedepartementet

MSB stärker förebyggandet och hanterandet av it-incidenter

Publicerad

Regeringen ger Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) i upp­drag att stärka CERT-SE, Sveriges nationella funktion för att stödja samhället i arbetet med att före­bygga och hantera it-incidenter. MSB ska även utveckla och förenkla före­byggande stöd inom informations- och cyber­säkerhets­området till andra myndig­heter, kommuner, regioner, företag och organisa­tioner.

Informations- och cyber­säkerheten i Sverige behöver fortsatt stärkas, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens säker­hets­politiska utveckling. Nu gör regeringen insatser för att dels förebygga it-incidenter, dels hantera dem efter att de har inträffat.

Uppdraget innebär en förstärk­ning av CERT-SE som ska leda till en ökad förmåga att ge stöd och information till berörda aktörer vid inträffade it-incidenter. MSB ska även bygga upp en användar­nära stöd­funktion som kan ge råd kring tillämp­ningen av ett systema­tiskt informations­säkerhets­arbete i ett före­byggande syfte. Detta gör att myndig­heter, regioner, kommuner, företag och andra organisa­tioner får bättre förut­sätt­ningar för att bedriva ett systema­tiskt och riskbaserat informations­säkerhets­arbete.

– I vårt digitali­serade och upp­kopplade samhälle är informations- och cyber­säker­heten central och ett ansvar som vilar på oss alla. Genom det här upp­draget till MSB kommer vi att kunna öka mot­stånds­kraften mot kommande it-incidenter, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Uppdraget ska genom­föras i dialog med de övriga myndig­heter som arbetar inom ramen för det nationella cyber­säke­rhets­centret samt med andra relevanta myndig­heter och organisa­tioner. En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen senast i samband med års­redo­visningen för 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.