Pressmeddelande från Justitiedepartementet

MSB ska bedöma krav och inventera befintliga skyddade utrymmen

Publicerad

För att skyddsnivån i hela samhället snabbt ska kunna öka vid höjd beredskap behövs information om var det finns utrymmen som kan erbjuda skydd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför fått i uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen och genomföra en inventering av dessa.

Utöver skyddsrum finns det andra utrymmen som kan erbjuda fysiskt skydd för befolkningen. Dessa kallas ofta skyddade utrymmen och skiljer sig från skyddsrum genom att de inte håller samma skyddsnivå. Regeringens bedömning är att skyddade utrymmen kan erbjuda ett fysiskt skydd för civilbefolkningen på platser där det saknas skyddsrum eller där antalet skyddsrumsplatser är begränsat. I dag saknas samlad dokumentation över vilka utrymmen som kan vara av betydelse för skyddet av civilbefolkningen vid höjd beredskap.

MSB får därför i uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som kan användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap samt genomföra en inventering av dessa.

– Det är en viktig uppgift för det civila försvaret att värna civilbefolkningen. Med samlad information om var skyddade utrymmen finns kan vi på ett effektivt sätt snabbt öka skyddsnivån i hela samhället vid höjd beredskap, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med kommunerna, regionerna, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Fortifikationsverket. Senast den 2 maj 2023 ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet.

Fakta om skyddsrum respektive skyddade utrymmen

Skyddsrum

Skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Ett skyddsrum ska ha ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. I dag finns drygt 64 000 skyddsrum med kapacitet för 7 miljoner personer. En fullständig karta över skyddsrummens geografiska placering finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida.

Skyddat utrymme

Det saknas i dag en definition av vad ett skyddat utrymme är. I den upphävda lagen (1994:1720) om civilt försvar definierades det som ett utrymme som utformas och utrustas så att det ger ett skäligt skydd mot radioaktiv strålning och splitter samt i områden som är särskilt utsatta för byggnadsras. Det som avsågs var utrymmen vars primära användningsområde var något annat än att skydda människor mot krigets verkningar men som ändå kunde erbjuda ett fysiskt skydd, exempelvis underjordiska garage och källarlokaler.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh