Pressmeddelande från Socialdepartementet

Forskning och vård främjas i ny biobankslag

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Genom det nya lagförslaget främjas forskning och vård när onödig administration minskar, samtidigt som skyddet för provgivare behålls.

–  I Sverige finns över 150 miljoner sparade prover i så kallade biobanker. Proverna är otroligt viktiga för forskning och för vården, bland annat när det gäller sjukdomar som cancer. Nu uppdaterar och förnyar vi en 20 år gammal lagstiftning för att minska onödig administration, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen föreslår regeringen en ny biobankslag som ska minska vårdens och forskningens administration och kostnader, utan att skyddet för provgivaren minskar. Den nya lagen ska reglera hur prover som tas för vissa ändamål ska få samlas in till och bevaras i en så kallad biobank och användas. Exempel på prover är blodprover, urinprover och vävnadsprover. Lagens tillämpningsområde utökas genom att omfatta prover inom fler verksamheter än idag. Det handlar om identifierbara prover som samlas in till och bevaras i en biobank eller används för vård, forskning eller produktframställning, eller för utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för dessa ändamål. Genom förslaget tydliggörs att andra lagar inte generellt ska ha företräde framför biobankslagen.

Samtycke till att samla in, bevara och använda prover för provgivarens vård eller behandling ska inte krävas om provgivaren har informerats och samtyckt till vård eller behandling enligt patientlagen eller tandvårdslagen, och fått viss information enligt biobankslagen. För information och samtycke till provhantering för forskning ska i huvudsak Etikprövningsmyndighetens eller Överklagandenämnden för etikprövnings prövning gälla.

Reglerna om tillgängliggörande av prover utanför biobanken tydliggörs och nya bestämmelser införs som ger möjlighet att skicka prover för att en viss åtgärd ska utföras. Det generella förbudet mot att förvara prover utomlands tas bort.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Information Biobank

En biobank är en samling prover som tagits från människa eller foster och som samlas in, analyseras, förvaras och tillgängliggörs för olika ändamål, så som vård eller forskning. I Sveriges biobanker finns över 150 miljoner sparade prover i 338 olika biobanker. 95 procent av alla prover sparas för vårdändamål. Typexempel är cancerprover som sparas för att kunna analyseras senare, exempelvis vid återfall. Proverna kan också användas för att utveckla metoder för att upptäcka sjukdomar, eller för att pröva nya behandlingar och läkemedel.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström