Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fler ukrainare ska kunna komma i arbete

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett förslag till ändring av det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020 med anledning av EU:s initiativ Care. Förslaget innebär att upp till 885 miljoner kronor av kvarvarande medel inom socialfondsprogrammet ska kunna användas till insatser för att förbättra möjligheterna för ukrainare att komma i arbete.

– Genom den här satsningen kan fler ukrainare få utbildning och stöd för att komma i arbete, till exempel i de nya batterifabrikerna som etablerats i norra Sverige, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Målgruppen är kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv med anledning av kriget i Ukraina. Dessa personer har rätt att arbeta i Sverige under den tid de är här och satsningen ska underlätta för att komma i jobb. Insatserna kan till exempel handla om matchande insatser, komplettering av yrkeskunskaper, språkutbildning i svenska och engelska samt samhällsinformation.

Det beräknas finnas ett utrymme på upp till 885 miljoner kronor i socialfondsprogrammet under 2022 och 2023 för insatserna. Det handlar om medel som annars inte hade nyttjats. EU:s initiativ Care innebär en möjlighet att använda kvarvarande medel inom strukturfondsprogrammen till insatser för att hantera migrationsutmaningar till följd av kriget i Ukraina.

Medlen ska utlysas på nationell nivå av Svenska ESF-rådet och kommer kunna sökas av en bredd av aktörer, till exempel myndigheter, regioner, kommuner, företag och civilsamhällesorganisationer. Särskild hänsyn bör tas till kompetensförsörjningsbehov med anledning av företagsetableringar i bland annat norra Sverige.

Regeringens förslag till ändring av socialfondsprogrammet kommer nu överlämnas till EU-kommissionen för godkännande.

Fakta om socialfondsprogrammet

Det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020 är fastställt av EU-kommissionen och omfattar 1093 miljoner euro i EU-medel. Programmet är inriktat på kompetensutveckling av sysselsatta och insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och unga. Programmet är även inriktat på insatser för personer som blivit arbetslösa, och sysselsatta som har behov av kompetensutveckling, till följd av pandemin (React-EU).

Presskontakt