Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning föreslår ett utvidgat utreseförbud för barn

Publicerad

För att skydda barn som riskerar att fara illa i samband med utlandsvistelser föreslår en utredning att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Utredningen föreslår också att straffansvaret för brottet egenmäktighet med barn utvidgas.

Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå barnäktenskap eller könsstympas genom att barnet förbjuds lämna landet. I dag förekommer resor utomlands där barn far illa på andra sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud. I mars 2021 gav Socialdepartementet därför en utredare i uppdrag att se över utreseförbudets tillämpningsområde och analysera om det bör utvidgas. Uppdraget är nu slutfört och promemorian kommer att skickas på remiss.

– Samhället har ett grundläggande ansvar för att se till att barns rättigheter värnas och upprätthålls. Vi välkomnar utredningens förslag som är ett steg mot att säkerställa detta, säger socialminister Lena Hallengren.

Enligt utredningen förekommer i dag utlandsresor där barn riskerar att fara illa på andra sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud i en betydande omfattning. Det handlar till exempel om så kallade uppfostringsresor där barn riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Det förekommer också omvändelseförsök av hbtqi-personer och resor för så kallade oskuldskontroller och oskuldsoperationer.

Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för egenmäktighet med barn. För egenmäktighet med barn döms bland annat den som skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar barnet med stöd av LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet med barn omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan undgås genom att gärningspersonen för bort ett barn innan ett beslut om omedelbart omhändertagande eller ett beslut om vård enligt LVU har kunnat verkställas.

Utredningens förslag

  • Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Enligt förslaget ska utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och utveckling riskerar att skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig själv för sådana förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att socialtjänsten får ytterligare verktyg att motverka att barn far illa och att insatserna bättre kan anpassas för de barn som riskerar att fara illa utomlands.
  • Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, bland annat att utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret.
  • Vidare föreslår utredningen en landsomfattande kunskapshöjande insats när det gäller både de nuvarande reglerna om utreseförbud och det utvidgade tillämpningsområdet.
  • Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU verkställs.

Utredningens förslag ska nu skickas på remiss och därefter beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot